Design Group M

Design Group M

۱۵ فروردین ۱۴۰۳
سازمان نظام مهندسی معماری

آزمون های نظام مهندسی معماری

“راهنمای جامع آزمون‌های نظام مهندسی معماری ۱۴۰۳: موفقیت در آزمون با منابع دقیق و استراتژی‌های برتر” “کشف رازهای موفقیت در آزمون‌های نظام مهندسی معماری ۱۴۰۳ با […]
۹ فروردین ۱۴۰۳

تاثیر بازآفرینی در ارتقا کیفیت فضای اسکان های غیر رسمی (نمونه موردی :کوی فاطمیه زنجان)

با افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها نیاز به مسکن برای سرپناه افزایش یافت و منجر به گسترش شهرها و جمعیت شد، و به دنبال آن […]
۹ فروردین ۱۴۰۳

بازآفرینی فرهنگ- مبنا با تاکید بر برنامه ریزی محله محور(مطالعه موردی:محله جولان همدان)

امروزه از عمده ترین رویکردها در زمینه پایداری شهری، احیای بافت های شهری و تاکید بر رویکرد بازآفرینی است. این پژوهش باز آفرینی فرهنگ مبنا را […]
۹ فروردین ۱۴۰۳

نقش پیاده راهها در ایجاد فضاهای شهری مطلوب انسانمدار با مقایسه تطبیقی : پیاده راههای تربیت تبریز، بوعلی سینا همدان، سبزه میدان زنجان

اهمیت وجود عرصه عمومی در توسعه یک شهر به قدری است که بیشتر طراحان و برنامه ریزان شهری به لزوم بررسی آن تاکید کرده اند. قابلیت […]
۹ فروردین ۱۴۰۳

نسبت بازآفرینی شهری با رویکردهای مداخله برای ارتقای کیفیت زندگی (نمونه موردی: محله بیسیم زنجان)

آنچه که بیش از پیش در جوامع امروزی تمرکز اقشار مختلف از تخصص های مختلف را به خود جلب میکند, بحث باز آفرینی می باشد, باز […]