Design Group M

Design Group M

تاثیر بازآفرینی در ارتقا کیفیت فضای اسکان های غیر رسمی (نمونه موردی :کوی فاطمیه زنجان)

با افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها نیاز به مسکن برای سرپناه افزایش یافت و منجر به گسترش شهرها و جمعیت شد، و به دنبال آن به علت عدم تمکن مالی و هزینه های بالای سکونت در مناطق رسمی شهر وابستگی به نقاط حاشیه ای شهر و مناطق اسکان غیر رسمی افزایش یافت. بازآفرینی شهری با هدف ارتقا سطح کیفی زندگی مناطق اسکان غیر رسمی موجب حیات بخشی دوباره به این مناطق می شود،تا بتواند جهت رفع نیازهای شهری ساکنان و بهبود وضعیت کالبدی شهرگام بردارد. پژوهش حاضر به روش مطالعات میدانی در کوی فاطمیه زنجان ،اسنادی و با استفاده از منابع واجد ارزش در این عرصه و همچنین با توجه به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، انجام گرفته و بازآفرینی در این پروژه رویکرد گردشگری و خدماتی-رفاهی بوده که برای توسعه و رشد اقتصادی-اجتماعی و رفاهی در شهر مورد نیاز است.

https://civilica.com/doc/914346/

سازمان نظام مهندسی معماری

آزمون های نظام مهندسی معماری

“راهنمای جامع آزمون‌های نظام مهندسی معماری ۱۴۰۳: موفقیت در آزمون با منابع دقیق و استراتژی‌های برتر” “کشف رازهای موفقیت در آزمون‌های نظام مهندسی معماری ۱۴۰۳ با

Read More »