Design Group M

Design Group M

آموزش های رایگان

نقش پیاده راهها در ایجاد فضاهای شهری مطلوب انسانمدار با مقایسه تطبیقی : پیاده راههای تربیت تبریز، بوعلی سینا همدان، سبزه میدان زنجان

اهمیت وجود عرصه عمومی در توسعه یک شهر به قدری است که بیشتر طراحان و برنامه ریزان شهری به لزوم بررسی آن تاکید کرده اند. قابلیت

Read More »